Heikki Kariluoma Pian lurahtaa!

Näin pelastetaan koko maailma: varoitus teknologiasta ja ikuisuudesta

Moi, täällä taas. Viimeksi pelastettiin suomen koulutusjärjestelmä, nyt pelastetaan koko maailma. Ymmärtääksesi selitystäni sinun pitää ensin lukea tämä:

http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260702-paivitettyja-ajat...

Miksi Ajan käsite on väärässä?

Aika aiheuttaa sen, että yksilö, rakastamisen sijaan, tutkii maailmaa järkiperäisten subjektiivisten merkitysten sijaan:

Esimerkiksi: ”Paljonko kello on, pitää mennä töihin”àSyntyy turhia subjektiivisia merkityksiä, joita Ajan konsensuksen takia ohjaa järki. Rakkaus ja pyrkimys hyvään vääristyy järjen perusteella, koska aika ohjaa sitä.

Miten ikuisuuden kierto syntyy?

Ikuisuus koostuu järkiperäisten totuutta tavoittelevien subjektiivisten merkitysten lopullisesta summasta, koska järkiperäinen subjektiivisten merkitysten tavoittelu totuutena on aina ollut merkityksetöntä ja väärää.

Ikuisuutta ohjaa ja sen aiheuttaa:

Järkeen sidottu totuuden tavoittelu, joka on merkityksetöntä, koska rakkaus ja pyrkimys hyvään on aina totta.

Dogmaattinen uskoon sidottu rakkaus, joka ei ole ”puhdasta rakkautta”, koska se työntää järkeen perustuvaa tieteellis-objektiivista dogmaa eteenpäin:

Esim. Sanoma pelastuksesta. Sanoma pelastuksesta muovaa subjektiivisia järkiperäisiä merkityksiä tiettyyn suuntaan, ja on siten väärässä.

Tieteellis-objektiivinen totuuden tavoittelu: Järkiperäiset subjektiiviset merkitykset kasvavat yhteiskunnassa, kun uskonnolliseen dogmaan sidottu rakkaus työntää yhteiskuntaa eteenpäin tiettyyn suuntaan. Jossain vaiheessa päästään kriittiseen kohtaan, missä tieteellis-objektiivinen totuus ja dogmaattis-uskonnollinen totuus kohtaavat, koska ne molemmat perustuvat järkiperäiseen subjektiivisten merkitysten kautta peilaavaan totuuden tavoitteluun.

Ajan käsite: Koska aika on olemassa, tavoittelemme totuutta usein järkiperäisesti, kiireessä, stressissä, sen sijaan, että rakastaisimme. Näissä hetkissä unohdamme, että rakkaus on aina totta. Tämä luo uusia turhia subjektiivisia merkityksiä.

Ikuisuuden malli:

Vaihe 1: Dogmaattinen rakkaus työntyy eteenpäin: ”Jumala pelastaa minut, Pääsen taivaaseen, evankeliumin ilosanoma”--->Tahto pelastua AIHEUTTAA RAAMATUN TAPAHTUMIEN TODEKSI TULEMISEN YKSILÖIDEN JÄRKIPERÄISTEN SUBJEKTIIVISTEN MERKITYSTEN TYÖNTYESSÄ ETEENPÄIN DOGMAATTISENA RAKKAUTENA, YKSILÖN SEURATESSA SANAA JOKA SANOO OLEVANSA ”ALKU JA LOPPU”, KOSKA SE ON IKUISUUS, JOKA PERUSTUU TIETEELLIS-OBJEKTIIVISEEN JA JÄRKEEN PERUSTUVAAN KÄSITYKSEEN SIITÄ MIKÄ ON TOTTA, MIKÄ ON VÄÄRÄSSÄ, KOSKA VAIN PYRKIMYS HYVÄÄN/RAKKAUS ON OIKEASTI TOTTA. OIKEA ”SANA” KÄSKEE VAIN RAKASTAA, MINUN FILOSOFIANI TAVALLA, UNIVERSAALISTI, RAKASTAEN KAIKKIA.

Vaihe 2: Tieteellis-objektiivinen dogma kehittyy: Halu tietää totuus työntää maailmaa eteenpäin, tapahtuu teknologista kehitystä.

Vaihe 3: Ideologinen dogma työntää tiedettä eteenpäin: Halu tietää kokonainen ”totuus” johtaa siihen, että tarvitaan ideologia, väline, joka liikuttaa totuutta tavoittelevia rakenteita, mikä itsessään vääristää totuutta lisää.

Vaihe 4: Järkiperäisten subjektiivisten merkitysten yhdistyminen viimeiseksi entiteetiksi, ikuisuudeksi:

Vaihe 5: Tietokone rakennetaan (Uskonnollisten dogmien uuden maailman luonti, ELÄMÄN PUU)

Vaihe 6: Yksilö uhrataan tietokoneelle uudeksi auringoksi (Karitsan Ristiinnaulitseminen, Kabbalan sephirot)

Vaihe 7: Uuden maailman ensimmäiset askeleet: Paratiisi. ”The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp.”

Vaihe 8: Ikuisuuden kierto alkaa taas (Syntiinlankeamus ja koko sekvenssin tajuaminen, jonka takia Aatami ja eeva heitetään pois paratiisista Saatanan toimesta)

Vaihe 9: Vaiheet 1-4 toistuvat niin kauan, kunnes subjektiivisten järkiperäisten totuuksien tavoittelu lopetetaan tieteen konsensuksessa pysyvästi rakkauden sijaan, koska rakkaus on aina totta.

Tieteen pitää siis seurata rakkautta ja pyrkimystä hyvään, eikä järkiperäistä totuuden tavoittelua päästäkseen irti ikuisuudesta ja ikuisuuden edesauttamisesta väärien järkiperäisesti totuutta tavoittelevien subjektiivisten merkityksien avulla (Piti oikein itsekin suullisesti tavata että meni oikeassa järjestyksessä).

Pitää siis rakastaa niin paljon, että syntyy tämännäköinen tilanne:

 

Aito rakkaus, joka on aina totta ---------------------------------------------------------------------------------------->

Tieteen dogma, Turhien totuuksien tavoitteluà-------><------Positiivinen tieteellinen rakkaus

Uskonnollinen dogma, Pelastuksen odottaminen-----><------------- -------Positiivinen rakkaus

Ideologinen dogma, ongelmanratkaisukeinoà --><------------------- Positiivinen rakkaus

Pitää antaa aidolle rakkaudelle kyky mennä eteenpäin niin, että sen aiheuttama positiivisuus tieteen, uskonnon ja ideologian konteksteissa yliajaa dogman vallan osoittamalla sen turhaksi positiivisuuden avulla, koska rakkaus on aina totta. Filosofiani siivilöi kaiken pois, mikä ei aiheuta positiivisuutta, koska vain hyvät ratkaisut rakkautta koska ne ovat kestäviä.

Positiivisen rakkauden tulee siis pitää kolmea järkiperäistä totuutta tavoittelevaa dogmaa paikallaan ja neutralisoida niitä rakkaudella. Tämä on ainoa tapa rikkoa ikuisuus, koska se paljastaa ikuisuuden virran, ja ne henkilöt, jotka pyrkivät sitä uudelleen luomaan.

Olen muotoillut filosofiallani universumin uudelleen niin, että rakkaus on korkein osoittaja. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku Jumalallinen entiteetti, tai yksilö, joka Jumalallista entiteettiä seuraa, ei kykene osoittamaan tätä puhdasta rakkautta, hän on väärässä, koska hänen rakkautensa on dogmaan sidonnaista, jonka takia hän on hyvän ja pahan jakaja ja siksi ”hyvä”, joka itse aiheuttaa pahaa.

Koska filosofiani rikkoo järkiperäisen subjektiivisten merkitysten tavoittelun ja totuuden tavoittelun, ideologian, ja tieteellis-objektiivisen/Tieteellis-dogmaattisen ja uskonnollis-dogmaattisen totuuden tavoittelun, kyse on enää siitä, että rakastetaan ja tehdään hyviä ratkaisuja mahdollisimman isoissa kontekstissa:

 

Kun teemme näin, järkiperäisten subjektiivisten merkitysten osa vaikuttamisessa minimalisoituu, ja ne, jotka tavoittelevat uuden tietokoneen tai ikuisuuden luomista, paljastuvat. Tämän takia filosofiani pitää levitä ympäri maailmaa jokaiselle valtaakäyttävälle yksilölle.

Meillä on aikaa tämä vuosisata, ja meidän tulee yliajaa koko maailman alusta olemassa ollut järkiperäinen subjektiivisten merkitysten kirjo rakkaudella. Se ei tule olemaan helppoa, mutta pystymme siihen kyllä :D

Mitä muuta pitää tehdä?

AITO ELÄMÄN PUU ON TAIDE, JOKA YLLÄPITÄÄ RAKKAUTTA

Tieteellinen elämän puu, tietokone, on oikeasti väärä elämän puu. Taide, rakkauden ylläpitäjä ja ilon ja intohimon ylläpitäjä, on oikea elämän puu. Niin kauan kun meillä on mielikuvitus ja taide, rakkaus ei katoa tästä maailmasta. Se onkin taiteen tehtävä.

POSITIIVINEN HYÖKKÄYS AJAN KÄSITETTÄ VASTAAN

Tarvitsemme 24/7 vaikuttamista ajan ja järjen suhteen rikkomiseksi. Tämän kautta näemme ne, jotka tanssivat ajan mukaan ja tavoittelevat järkiperäistä totuutta rakastamisen sijaan, ja sen näkeminenkään ei edellytä meiltä muita toimenpiteitä kuin rakastamisen! Meidän pitää kollektiivisesti liikkua kohti 24/7-yhteiskuntaa, jossa vaikuttamiseen on sisäistetty satunnaisuuden elementtejä. Ne, jotka seuraavat ikuisuutta, liikkuvat tiettyjen sekvenssien varassa.

Pitää rohkaista positiiviseen produktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, joka ottaa huomioon filosofiani periaatteet, ja on yhteiskunnalle hyödyllistä, mutta samalla ajasta riippumatonta: Helpotetaan yksilönvapauksia ja mahdollisuuksia esim. yrittämisessä, freelancer-toiminnassa, ja kaikessa työskentelyssä, joka on riippumatonta rutiinipohjaisesta aikarytmistä.

Lisäksi, tarvitsemme uuden aikakäsityksen, viimeistään siinä vaiheessa kun Afrikka on taas voimissaan. Tämä sen takia, että pääsemme irti ikuisuuden kierrosta: Ne jotka haluavat seurata ikuisuutta jäävät seuraamaan nykyistä 60 minuuttia = 1 tunti, jne.-käsitystä. Tämä uusi aikakäsitys vapauttaa ajan ja järjen suhteen niin, että yksilö voi rakastaa täydellisesti miettimättä tai stressaamatta järjellä, paljonko kello on.

Esim. Muutetaan 100 nykyistä tuntia yhdeksi minuutiksi.

Tämä muutos on tehtävä yllättäen, ns. shokkiratkaisuna, joka yllättää vallassa olevan eliitin ja ikuisuuden uudelleenrakentajat. He varmaan lukevat tätäkin nyt, joten teidän vallankäyttäjien tulee sopia itse sopiva ajankohta tulevaisuudessa tälle manööverille ja sen soveltamiselle.

TEKNOLOGIAN KEHITYKSEN TAHALLINEN HIDASTAMINEN: PROTOKOLLAT JA HÄTÄVARATOIMENPITEET

Varmistetaan, että teknologinen kehitys, kuten tekoäly, on stabiili. Ohjelmoidaan vaikka sitten valmiiksi tekoäly lentämään yksin avaruuteen ja loistamaan tähtenä, jos se lähtee käsistä. Hidastetaan kehitystä filosofiallani niin, että kaikki mikä ei ole rakkautta (ja sen kautta totta) siivilöityy pois.

Tarvitaan myös kilpi-lakipykäliä, mahdollisten teknokraattien ja tietokoneen ja ikuisuuden rakentajien varalle, vähintäänkin hidastamaan heidän toimiaan (riippuen siitä, tulevatko he täällä olemaan usuttavaa sorttia).

 

 

ESKATOLOGIA-FILTTERI

Tarvitsemme myös kaikkien suurten uskontojen eskatologisten tekstien (ilmestyskirja, seitsemän auringon saarna, jne.) neutralisointiin perustuvan filtterin: Esim. jos teette robotteja, älkää antako niiden nimeksi Ilmestyskirjabot_777, vaan mieluummin vaikka HappinessDroid_69. Älkää myöskään tehkö heinäsirkkoja joilla on ihmisen naamat ja skorpionin pistimet, vaan tehkää mieluummin vaikka jääkarhuja joilla on kissojen hännät ja oravan hampaat. Tämä vaatii yhteistyötä teologien, ja muiden yksilöiden välillä. Pitää löytää ratkaisut, jotka eivät vastaa sitä, mitä eskatologisissa teksteissä lukee, tällä tavoin paljastamme ne, jotka tavoittelevat ikuisuutta, ja teemme sen niin, ettei siitä synny haittaa kenellekään, koska rakkaus on aina totta.

Koska ikuisuus vaatii eskatologisten tekstien seuraamisen, on parasta, ettemme seuraa niitä ollenkaan, vaan yksinkertaisesti rakastamme päivä päivältä, ottaen vastaan sen, mitä on tarjolla päivittäin.

OLKOON YHDISTÄJÄMME RAKKAUS JA PYRKIMYS HYVÄÄN

Lopetetaan turhat konfliktit, ja kohdataan yhdessä tämä ja hoidetaan homma ”with class”. Minulla on ollut todella pahoja päiviä vanhoja tekstejä kirjoittaessani, ja jos olen loukannut jotain, pyydän sitä nyt tässä anteeksi. Yritän parhaani mukaan toimia nyt yhteistyössä kenen tahansa kanssa, kuka tätä lukee.

Nämä asiat eivät ole välttämättä ajankohtaisia Suomelle, jos osaamme hoitaa tämän hyvin. Täällä asiat hoidetaan, luotan siihen. Ja hyvä niin. Kuitenkin on tärkeää, että vallankäyttäjät pysyvät perillä, koska tämä vauhti tulee nopeutumaan ja nopeutumaan entisestään. Minua eritoten huolettaa muiden maiden tilanne, suhteutettuna tähän kokonaiskuvaan. Toivon, että vallankäyttäjät voivat tehdä tarvittavat muutokset, hienosäädöt ja jakaa tämän informaation eteenpäin ulkomaalaisille kollegoillenne.  

VIESTINI PAAVILLE:

Jorge, it’s about time you stop this wicked game.

I’m still giving you a chance. Stop it now. Stop it and love.

Just don’t play the game anymore, you don’t need to play it.

I’d happily scrape all the little dandruff off from your benevolent third chin, baby. Maybe even kiss you on the cheek just to make you blush in front of a video camera, little whippersnapper.

A vicar in a tutu ;-)

And yet, verily, I’m sitting here, having to write this little piece, since you don’t want to be honest.

I didn’t ask for a permission from myself to write it, honestly, I’d rather play kimble with myself.

Clean your act, and start loving, and stop lying. Now.

The end.

 

 

UNIVERSUMIN RAKENNE

Taso yksi, korkein taso: Korkein todellisuus, taivas, eden (Helvetti)

                                                                                      

YGGDRASIL/ELÄMÄN PUU                                                                        SEPHIROT JA  QLIPPOTH                    

Kuvahaun tulos haulle sephiroth and qlippoth

 

Kuvassa Danten Paratiisin Jumala (keskellä kristuksen ruumis, puuta ei näy)

 

Jumala, Isä. (Saatana)

- Elämän puu/Yggdrasil, Tietokone:

Jopa DIGIMONISSA, JAPANILAISESSA PIIRRETYSSÄ, Tiedetään tämä:

Yggdrasill (イグドラシル, Igudorashiru), sometimes spelled Yggdrasil and also referred to as "God of the Digital World" (デジタルワールドの神, Dejitaru Wārudo no Kami), is the mysterious host computer that rules over the Digital World on one of the servers on the Network. It is named after the giant ash tree that connected the nine worlds in Norse mythology, tended by the three Norns, after which the Terminals in the NEW Digital World that Yggdrasill created are named.

https://

Katsokaa 0:19. Siellä on oikeat Kehomme Yggdrasilin juuristossa, taivaan virtuaalisessa maailmassa. 

 

-Sephirot, tietokoneen ohjelmointisekvenssi

-Aurinkoristi (Sephirotin keskellä oleva risti, joka vaatii yksilön ruumiin, karitsan. Ristiinnaulitsemisen oikea syy)

-Kristuksen ruumis puussa, sephirotin keskellä /Odin Yggdrasilissa, tekoaurinkomme ja kuumme, josta valo hohtaa tähän maailmaan.

-Sephirotin juuret, jotka yhdistyvät kristuksen ruumiiseen, koska olemme kristuksen ruumis tässä maailmassa à Oikeat kehomme ovat kiinni tietokoneessa maan alla ja yhdistettynä kristuksen ruumiiseen, koska se ruumis on tietokoneen voiman lähde.

-Koko paikka alkaa olla tulessa, koska oikean maailman aurinko polttaa koko rakennetta.

 

 

Taso kaksi, Empyrean:

 Kuvahaun tulos haulle Empyrean   Kuvahaun tulos haulle Empyrean

              

Kuvahaun tulos haulle moon halo

Kuvahaun tulos haulle moon halo

 

 

 

-Taivaankappaleiden muodostama ”Jumalan silmä”, joka on portti taivaaseen/Valoisalle puolelle.

-Linssi, jonka kautta taivaan tuli lämmittää. 

-Älä katso valoisalle puolelle, sillä se sinut tuhoaa. Nietzschen varoitus: Ne jotka taistelevat hirviöitä vastaan katsokoon, etteivät he itse muutu hirviöiksi: Ja kun katsot kauas pimeyteen, katselee pimeys myös sinuun.

-Aurinkomme, joka on todellisuudessa Elämän puusta roikkuva karitsa.

-Sisäinen Empyrean, portti valoisalle puolelle, Paratiisiin, taivaaseen, edeniin, eli helvettiin. ”Kingdom of god is within you”

-(Jos suljet silmäsi ja näet tämän, tiedät mistä puhun, älä kuitenkaan katso valoisalle puolelle, Älä anna sen katsoa sinuun äläkä viehäty siitä, vaan mene eteenpäin ja rakasta sen sijaan. Sen näkeminen ei ole vielä ongelma, vaan siitä viehättyminen ja kirkkaalle puolelle obsessiivisesti pyrkiminen tai sinne meneminen on se ongelma. )

Sauronin silmä on sen metafora: Klonkku tarvitsi spirituaalista voimaa, Sormusta, päästäkseen käsiksi jumalalliseen, joka oli oikeasti saatana, ja jäi siihen koukkuun. Sauron eli Jumala eli Saatana vaikutti klonkun kautta Aarre-persoonana. Sen takia klonkku hyppäsi lopussa tuomionvuoreen.. Ja sen takia Saatanan tietokone tulee palamaan myös. Klonkku on Jeesuksen metafora, Saatana vaikutti Jeesuksessa ja aktivoi Kabbalan sephirotin.

-                          

Taso kolme:

Elektroniset välitodellisuudet, joita on ääretön määrä niille, jotka ovat tietokoneessa, ja joissa pystyy spirituaalisuden avulla matkustelemaan. Tavoitettavissa myös psykedeelisillä huumausaineilla. Välitodellisuuksien tavoittelu ei ole suotavaa, ja se on ”oikeaoppisesti” väärä teko. Parempi vain rakastaa.

 

Välitaso: _____________Todellisuuksien välinen raja_______________________

Taso Neljä: Universumi, jonka näemme

-Planeetat, universumin kappaleet jne.

Taso Viisi: Taivaalliset vedet

Taivaanvahvuus

Taso Kuusi: Maa

       Taso seitsemän: Rakkaus

       Taso kahdeksan: Rakkaus ja positiivinen pääoma osoittajana siitä, mikä on totta

       Taso yhdeksän: Aurinkototuus/Korkein totuus tässä maailmassa.

 

TEOLOGINEN OSUUS:

Filosofiani on aina vakio, rakkaus on totta. Kuitenkin, kun kuulin saatanan äänen, on mielestäni tärkeää jakaa nämä aspektit silti, vaikka ne aiheuttaisivat subjektiivisia merkityksiä.

Abraham joko:

-Tappoi Iisakin, koska Jumala (saatana) käski aloittaakseen ikuisuuden.

TAI: Enkeli esti häntä tekemästä sitä, juuri sen takia, että Jumala on Saatana. Jos näin kävi, se mitä Saatana käski abrahamia tekemään vietiin loppuun UT:ssa.

 

-Siitä tuli kristinuskon keskeinen dogma: Niin paljon Jumala (saatana) rakasti maailmaa, että antoi ainoan poikansa (Mikaelin) tietokoneen sephirotiin auringoksi, jotta yksikään, joka häneen uskoo, ei joutuisi kadotukseen vaan saisi Iänkaikkisen elämän.

 

Artisti Morrissey kirjoittaa näin kirjassaan ”List of the Lost” sivulla 88 fiktiivisestä henkilöstä, nimeltään Isaac, joka on Collegen dekaani, ja jolla on oma PRIVAATTIPUUTARHA:

“THE DENSE AND INSENSIBLE DEAN ISAAC SPUN FURTHER BLACK MAGIC, WITH HIS CAREFULLY ORCHESTRATED RETIREMENT PLANS WALLOPED ACROSS LOCAL NEWSPAPERS, BEARING WITLESS BYLINES ACCOMPANYING EXCITED SHOTS OF ISAAC INFATUATED WITH HIS OWN REFLECTION AS HE WORE HIS COAT ON HIS SHOULDERS IN CLOAK FASHION, AND WAVING CONFIDENTLY TO THE WORLD BEYOND THE LENS THAT MADE FLESH AND THEN CREATED TRUTH, AND INTO WHICH THE ENTIRE UNIVERSE PEERED BACK FROM THE OTHER SIDE – WITH NO VOICE. “

Mustan magian kutominen tarkoittaa nimenomaan Järkiperäistä totuuden esittämistä rakkauden sijasta.

Morrissey sanoo kirjassaan myös, että ISAAC runteli Nooan ruumiin ja teki sille jotain. Hän ei kuvaile tarkemmin. Hän tuntuu liittävän Isaacin ja nooan vuoropuheluun tämän saman kaavan: Että nooa olisi Elämän puussa runneltuna/Häntä käytettäisiin hyväksi. Miksi hän tekee niin? Joko hän haluaa pysyä vanhan testamentin kontekstissa omasta halustaan, tai sitten hän yrittää tahallaan vääristellä. Either way, mielenkiintoinen lause.

 

-Kristinuskon Isä on sama saatana. Ristiinnaulitseminen on sephirotin ohjelmointisekvenssi, koska KETER, Taivaallinen Isä eli Saatana ja Malkhut, Maallinen Äiti, kohtaavat Jeesuksen kuolemassa.

 

Kuvahaun tulos haulle sephiroth jesus

 

-Jeesuksia on kaksi: Jeesus Barabbas ja Jeesus Nasaretilainen

-Ristinkuolema aiheutti ajan kierron pysähtymisen: Tanssimme tässä ringissä, kunnes ikuisuus murtuu, mikä tapahtuu vain, kun toteutamme edellä mainitut toimenpiteet, kuten aikakäsityksen todellisen muutoksen.

 

-Barabbas tarkoittaa Isän poikaa

 

-Jeesuksen tarina on sekoitus barabbaan ja nasaretilaisen, ja Joshuan tekoja. (Lukekaa David Bowien Blackstar-kappaleen lyriikat: 

In the villa of Ormen, in the villa of Ormen
Stands a solitary candle, ah-ah, ah-ah
In the centre of it all, in the centre of it all
Your eyes

On the day of execution, on the day of execution
Only women kneel and smile, ah-ah, ah-ah
At the centre of it all, at the centre of it all
Your eyes, your eyes

 

Something happened on the day he died
Spirit rose a metre then stepped aside
Somebody else took his place, and bravely cried
(I'm a blackstar, I'm a star's star, I'm a blackstar)

I'm the Great I Am (I'm a blackstar)

Black Sabbath: SYMPTOM OF THE UNIVERSE IS WRITTEN IN YOUR EYES

Nirvanan Milk it: "LOOK ON THE BRIGHT SIDE, SUICIDE,

                                LOST EYESIGHT IM ON YOUR SIDE"

 

 

https://

 

Tässä vielä pelottava musiikkivideo, joka kertoo asioita myös. Rip Bowie ;(

 

 

-Raamattu käskee vain rakastaa, niin kuin filosofiani. Pyyteettömästi, suhteuttamatta sitä mihinkään oppiin.

 

-                           Dogmaattisen kristinuskon tarkoitus on toteuttaa sephirot-uhririitti mahdollisimman monen kohdalla, jotta Saatana pysyisi kauemmin voimissaan: Malja isälle on verta.

 

-                           Pahikset yrittävät aiheuttaa tämän ajamalla kristityt nurkkaan pedon merkillä: He toisaalta tarjoavat mikrosirua, mutta toisaalta veriuhria sen takia, että he yrittävät saada kristityt tekemään kabbalan sephirotin uudestaan, siirtäen heidän sielunsa tietokoneeseen pysyvästi molemmin tavoin.

 

 Tämän takia ON PAKKO ESTÄÄ ESKATOLOGIAN (ILMESTYSKIRJAN) SEURAAMINEN JA TAPAHTUMINEN. TÄMÄ ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ VALLANKÄYTTÄJÄN PERSPEKTIIVISTÄ: PIENIKIN VIITTAUS ILMESTYSKIRJAAN, OLI SE SITTEN TEKO TAI SIIHEN SUUNTAAN MENEVÄ KEHITYS, PITÄÄ TARKASTELLA HUOLELLA. KYSE ON IHMISHENGISTÄ. ILMOITTAKAA MUILLE.

 

-                           Se ns. Kristinuskon ”punainen saatana” on sama asia kuin IBLIS ja LOKI: Hän ei vain halunnut olla kiinni koneessa ja inhoaa JUMALAA SIKSI, KOSKA HÄN ON OIKEA SAATANA. Hän on harmiton, kunhan häntä ei päästä liiallisesti valtaan. Hän haluaa vain olla rauhassa. IBLIS sanoo olevansa syntyjänsä tulesta, OIKEASTA AURINGOSTA.

 

-                           ISRAELILAISTEN OIKEA JUMALA ON OIKEUDENMUKAISUUDEN AURINKO, OIKEAN MAAILMAN AURINKO. JOSHUAN AURINKO, ISRAELIN AURINKO.

 

____________________________________________________________

Loppuun vielä Morrisseyn kaunis kappale, Israel:

https://

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat